دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تأثیر آموزش شناختی-رفتاری گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی و عملکرد اجتماعی-انطباقی کودکان کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1402

10.22124/jbms.2023.23690.1002

معصومه جعفرزاده


اثر محرومیت از خواب بر عملکردهای حافظه در مقیاس وکسلر در تیپ‌ خواب صبحگاهی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1402

10.22124/jbms.2023.23980.1003

لیلا علیزاده؛ سمیه لرستانی؛ صبا عباسی


اثربخشی قصه‌درمانی گروهی بر رفتارهای برون‌نمود دانش‌آموزان دختر دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22124/jbms.2023.24015.1004

کبری ناموران گرمی؛ شهلا حیدری


اثربخشی هنردرمانی بر تنظیم هیجان، همدلی و کارکردهای اجرایی کودکان دارای اضطراب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22124/jbms.2023.6561

پروانه لطیفی پاکدهی


اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر عزت‌نفس و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با مشکلات عاطفی و رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1402

10.22124/jbms.2023.23539.1001

احمد به پژوه؛ ملیحه اکملی؛ باقر غباری بناب؛ اکرم پرند؛ سیده زهرا سیدنوری


شماره‌های پیشین نشریه