راهنمای نویسندگان

 •  موضوع نشریه: تغییر رفتار و آموزشها و مداخلات روانشناختی
 • کل مقاله حداکثر 15 صفحه و 5000 واژه باشد.
 • فاصله سطرها 5/1و با فونت B Mitra   و سایز قلم  12  و یک ستونه باشد.
 • اندازه قلم تیتر  14 باشد.
 • عنوان کوتاه و متناسب با محتوا باشد.
 • ذکر نام و نام خانوادگی، وابستگی سازمانی‌نویسنده (نویسندگان)، مرتبة علمی دانشگاهی، نشانی پستی محل کار، شمارة تماس، E-mail نویسنده (نویسندگان) و مشخص نمودن نویسنده مسئول در قسمت  فایل با نام سامانه، به فارسی و انگلیسی الزامی ‌است.
 • چکیدة فارسی وا نگلیسی منطبق با هم در 200 تا 250 واژه در یک پاراگراف بدون عنوان بندی و بولد نشده شامل مقدمه، هدف، روش (طرح پژوهش، جامعه، نمونه و ابزار) یافته‌ها و نتیجه گیری نهایی  تهیه و تنظیم شود.
 • کلیدواژه ها  بین 3 تا  5واژه  و مرتبط با موضوع مقاله به ترتیب حروف الفبا نوشته شود.
 • متن تایپ شدة کامل و نهایی مقاله و چکیده‌های آن، به صورت فایل با ساختار Word2007 از طریق سایت مجله مطالعات تغییر رفتار سابمیت شود.
 • مقدمه:  مقدمه  بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، جمع بندی از سوابق،  اهداف، پرسش(‌ها) / فرضیه (های)پژوهش را در برگیرد.
 • هنگام استناد به پژوهشگران قبلی، نام خانوادگی تمام نویسندگان در بار اول در متن ذکر شود و نام خانوادگی  نویسندگان خارجی با شماره گزاری بر روی نفر آخر زیرنویس داده شود و کلیه  نام این نویسندگان در یک سطر قرار گیرد  و در بار دوم  و به بعد فقط نام خانوادگی نویسنده اول و کلمه همکاران و سال ذکر شود و نیازی به زیر نویس مجدد ندارند.
 • در زیرنویس ها حرف اول نام خانوادگی پژوهشگران با حرف بزرگ نوشته شود و نیازی به ذکر  نام اول نیست.
 • در زیرنویس ها برای   بیان اصطلاحات علمی، معادل خارجی کلمات با حروف معمولی(کوچک) نوشته شود (سایز زیرنویس ها 10 باشد).
 • روش شناسی: نوع طرح پژوهش،  جامعة آماری، نمونه پژوهش، روش نمونه گیری (توضیح کامل و تعداد جامعه، تعداد نمونه و دلیل روش نمونه گیری)، توضیح ابزار سنجش و  روایی و پایایی به روز آنها،  نحوه  اجرا و جمع آوری داده های پژوهش و  خلاصه برنامۀ آموزشی/درمانی  در یک جدول (با ستونهای شماره جلسات،  اهداف و  محتوی باشد) در بر گیرد.
 • یافته‌ها:   شامل نتایج پژوهش همراه با جدول‌ها (حداکثر 5 جدول) و نمودار‌ها بر اساس  راهنمای عمومی‌APA  باشد و توصیف ها قبل از  جدول ارائه  شوند و کلیۀ اعداد متن و جداول به فارسی و اعشار آن با ممیز نوشته شود(نه کاما و نقطه). در پژوهشهای کیفی ، مضامین یا مفاهیم اصلی  و یا تبیین نظری یافته ها در رابطه با پدیده مورد بررسی به صورت روشن و مشخص بیان شوند.
 • بحث و نتیجه‌گیری:  شامل   تبیین یافته‌ها بر اساس مبانی نظری در مقدمه  و مقایسه با پژوهش های مطرح شده در مقدمه، جمع بندی از تفسیر یافته ها،  بیان محدودیت‌ها و پیشنهاد‌ها و ملاحظات اخلاقی رعایت شده در هنگام اجرای پژوهش باشد.
 • تشکر و قدردانی : از سازمان حمایت کننده  یا از شرکت کنندگان  در پژوهش تقدیر و تشکر شود.
 • نگارش فهرست منابع فارسی به زبان انگلیسی : فهرست منابع فارسی هم به زبان فارسی و هم برگردان آن به انگلیسی، همراه با منابع انگلیسی، به ترتیب  حروف الفبا در  مقاله درج شود.
 • منابع داخلی و خارجی که در متن مقاله از آن‌ها استفاده شده است باید  به روز و ترجیحاً از منابع 5 سال اخیر باشد و در فهرست منابع، بر اساس ضوابط نگارشی  APAتنظیم شوند:

الف) مقاله: نام خانوادگی، حرف یا حروف اول نام نویسنده (گان) (سال انتشار)،  عنوان مقاله.  نام نشریه به صورت ایتالیک، دوره (شماره)،  شمارة صفحات.

، 580-573

- ابوالقاسمی،ع؛ برزگر، س؛ رستم اوغلی، ز. (1393). اثربخشی آموزش یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی در دانش‌آموزان دارارای ختلال ریاضی. مجله ناتوانی‌های یادگیری،4 (2)،21-6.

-Wang, S.H., Lee, H., Kweon, Y., Lee, Ch., Chae, J., Kim, J., Lee, K. (2016).   Effect of emotion regulation training in patients with panic disorder: Evidenced by heart rate variability measures. Journal of General Hospital Psychiatry, 40(1), 68-73.

ب)کتاب(تألیف): ‌ نام خانوادگی،  حرف اول نام نویسنده (گان) (سال انتشار)،  عنوان کتاب به صورت ایتالیک.  محل چاپ، ناشر.

-ابوالقاسمی، ع.(1382).اضطراب امتحان: علل و مقابله.  تهران، انتشارات گلپونه.

-Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2001). Using Multivariate Statistics. Boston: Allyn and Bacon. 4th Edition.

پ)کتاب(ترجمه): نام خانوادگی،  حرف اول نام نویسنده (گان) (سال انتشارمتن اصلی). عنوان کتاب به صورت ایتالیک. نام و نام خانوادگی مترجم (مترجمان) سال ترجمه، محل چاپ، ناشر.

-یانگ، ج؛ کلوسکو، ژ؛ ویشتر، و.(2005). طرحواره درمانی: راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی. ترجمه حسن حمید پور، زهرا اندو  (1386). تهران، انتشارات ارجمند.

 

ج)پایان‌نامه:  نام خانوادگی و حرف اول  نام نویسنده (گان) (سال انتشار). عنوان پایان‌نامه به صورت ایتالیک،  مقطع تحصیلی پایان نامه، نام دانشگاه.

-مرتضوی، م.. (1389) اثربخشی درمان شناختیرفتاری بر افزایش تاب آوری دختران ناسازگار پایه سوم راهنمایی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

-Hwang, j. (2006). A provessing model of emotion regulation: insight from the attachment system. PHD thesis in psychology, Georgia State University, Amirican.

 

د)کنفرانس یا همایش:  نام خانوادگی و  حرف اول نام نویسنده (گان) (سال انتشار). عنوا مقاله به صورت ایتالیک، نام کنفرانس، محل برگزاری.

-غلامی، ف؛ رنجبر،م؛ کریمیان‌پور،غ؛ دولتی،ح. (1394). اثر‌بخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان بر سازگاری نوجوانان. کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی، تهران.

 

ذ)پایگاه‌های اینترنتی: نشانی URL، تاریخ بازدید به روز، ماه و سال.

http://soc.annual reviews/cgi/content/full/24.2.15

 • مقاله‌های رسیده نباید پیش‌تر در مجله‌های داخل یا خارج کشور چاپ شده باشد.
 • هیأت تحریریة مجله در رد یا پذیرش  مقالات آزاد است.
 • مسئولیت درستی علمی ‌مقاله و داده‌های آن به عهدة نویسنده (نویسندگان) خواهد بود.
 • مجله در ویرایش، اصلاح و هماهنگ سازی اصطلاحات علمی‌مقاله، به گونه‌ای که مفاهیم آن تغییر نیابد، آزاد است.
 • مقالات دریافت شده باز گردانده نخواهد شد.
 • ترتیب تنظیم مقالات تأیید شده برای چاپ، بنا به نظر هیأت تحریریة مجله خواهد بود.

 

راهنمای چکیده گسترده
نویسندگان پس از تایید داوران و سردبیران فصلنامه، چکیده گسترده  را به زبان انگلیسی به  صورت زیر تنظیم نمایند:

- عنوان  Titel: کوتاه و  ترجیجا حداکثر در یک  سطر  و حرف اول کلمات اصلی آن باید  بزرگ باشد.

- نام و نام خانوادگی نویسندگان به ترتیب از چپ به راست در یک سطر (اندازۀ 12 فونت) نوشته شود. در سطر بعدی  برای هر نویسنده درجه علمی، سازمان، شهر، کشور و پست الکترونیک به ترتیب هر نویسنده در یک سطر زیر هم با سایز 10 بیاید.

بخش های اصلی

1-خلاصه (حداکثر150 واژه)

 خلاصه  کوتاه و در  یک پاراگراف(بدون عنوان بندی)شامل هدف، روش،  یافته  و نتیجه گیری نوشته شود  و کلمات کلیدی(3 تا 5 کلمه) با کاما جدا شوند.

کل چکیده گسترده باید شامل حداقل1000 و حداکثر 1200 واژه باشد، و بیش از 3-4 صفحه نشود (صفحات باید A4 با داشتن حاشیه 2 سانتی‌متر از همه طرف بدون شماره‌گذاری باشد). جداول و تصاویر و منابع جزء  شمارش واژگان نیست اما در تعداد صفحات محسوب می شوند.

2-مقدمه Introduction  (حداکثر300 واژه)

بیان مشکل  و هدف مقاله؛ بیان خلاصه‌ ای از ادبیات  به روز و  مربوط؛ توصیف روش‌های موجود؛  بررسی کلی از یافته‌های اصلی و پیشین کار؛ و بیان هدف یا فرضیه.   کلیۀ استناد‌ها در متن، باید یک لیست متناظر در فهرست منابع داشته باشد. سبک استناد APA در متن با استفاده از نام خانوادگی نویسنده (سال انتشار). برای نویسندگان چندگانه، فقط  از نام خانوادگی نویسنده اول به همراه علامت اختصار همکاران   (et al)  استفاده شود.

3-روش‌شناسی   Method(حداکثر 300  واژه)

بیان و توصیف واضح روش‌شناسی با جزئیات کافی همراه با منابع؛  توضیح چارچوب پژوهش و روش‌های مورد استفاده با جزییات؛  بیان طرح پژوهش،  روش نمونه‌گیری و تعداد نمونه و نحوه اجرای پژوهش؛  ابزارها و روایی و پایایی آن‌ها

4-یافته‌هاResults (حداکثر 300 واژه)

توصیف نتایج و جداول و تصاویر حاصل از نتایج (حداکثر دوجدول یا دو تصویر )؛ تمام جداول، تصاویر و ارقام باید در مرکز باشند. عنوان شکل باید زیر شکل یا تصویر قرار گیرد؛ جداول نیز باید شماره‌گذاری شوند و عنوان ها در بالای جداول قرار گیرند. منابع جداول، ارقام و تصاویر (در صورت وجود) باید در زیر قرار گیرد که شامل نام نویسنده و تاریخ چاپ آن است.

5-نتیجه‌گیری و بحث Discussion  (حداکثر150واژه)

تبیین  و تفسیرنتایج؛ نتیجه‌گیری‌، محدودیت ها  و پیشنهاد‌ها.

6-منابع References

منابع باید به ترتیب حروف الفبا فهرست شده و مطابق با سبک APA  تنظیم شوند. نام نویسندگان و عنوان مقاله یا کتاب فارسی مستقیماً از قسمت انگلیسی آن‌ها گرفته شود و دقیق باشد.

عناوین   چکیده کسترده  با فونت Times New Roman، اندازۀ 14(بولد)، و متن چکیده کسترده با فونت Times New Roman، اندازۀ فونت 10 باشد.

حامی مالی

تشکر و قدر دانی

ملاحظات اخلاقی