اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 12
تعداد پذیرش 0
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 6
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 6

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 5
تعداد مشاهده مقاله 461
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 0 %