اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر عباس ابوالقاسمی

روانشناسی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

abolghasemi1344guilan.ac.ir

مدیر نشریه

دکتر ایرج شاکری نیا

روانشناسی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

irajeshakeriniaguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس ابوالقاسمی

روانشناسی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

abolghasemi1344guilam.ac.ir

دکتر محمد علی بشارت

روانشناسی عضو هیأت علمی و استاد تمام گروه روانشناسی دانشگاه تهران

besharatut.ac.ir

دکتر منصور حکیم جوادی

روانشناسی عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

hakimjavadiguilan.ac.ir

دکتر عباسعلی حسین خانزاده

روانشناسی کودکان استثنایی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

khanzadehabbasguilan.ac.ir

دکتر مهناز خسروجاوید

روانشناسی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

khosrojavidguilan.ac.ir

دکتر فریبرز درتاج

روانشناسی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

dortajatu.ac.ir

دکتر چنگیز رحیمی

روانشناسی بالینی عضو هیأت علمی گروه روان شناسی بالینی دانشگاه شیراز

rahimi2016hotmail.com

دکتر یداله زرگر

روانشناسی بالینی عضو هیأت علمی گروه مشاوره دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها

y.zargarhmu.ac.ir
y.zargar@hmu.ac.ir

دکتر ربابه سلیمانی طالمی

اعصاب و روان عضو هیأت علمی گروه اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

soleimani.drgmail.com

دکتر سید موسی کافی ماسوله

روانشناسی عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

mosakafiguilan.ac.ir

دکتر جهانگیر کرمی

روانشناسی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه رازی

jkaramiut.ac.ir

دکتر سید حمیدرضا عریضی سامانی

روانشناسی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

dr.oreyziedu.ui.ac.ir

دکتر مهنار علی اکبری

روانشناسی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران

m_akbaripnu.ac.ir

دکتر نیلوفر میکاییلی

روانشناسی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

nmikaeiliuma.ac.ir

دکتر سید ولی اله موسوی

روانشناسی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

s.valiolah.mosaviguilan.ac.ir

دبیر اجرایی

دکتر رضا سلطانی شال

روانشناسی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

soltani.pstgmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر اشکان ناصح

روانشناسی بالینی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

ashkan.nasehguilan.ac.ir

دکتر سجاد رضایی

روانشناسی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

sajjad.rezaeiguilan.ac.ir

کارشناس نشریه

دکتر عذرا زبردست

روانشناسی سلامت عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

azrazebardastyahoo.com

ویراستار ارشد

دکتر مهناز خسروجاوید

روانشناسی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

mkhjavid.psycyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر محمد امین صراحی

زبان و ادبیات انگلیسی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان

aminsorahiguilan.ac.ir

ویراستار ادبی

دکتر محمود رنجبر

زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

mranjbarguilan.ac.ir

کمیته اجرایی

دکتر سیده زهرا سیده نوری

روانشناسی دکترای دانشگاه گیلان

zsn.psygmail.com